L, 4.02.2023

PIAAC uuring aitab kaardistada täiskasvanute oskusi

PM Haridusportaal
PIAAC uuring aitab kaardistada täiskasvanute oskusi
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Õppimine paneb aluse täiskasvanuna rakendatavateks oskusteks.
Õppimine paneb aluse täiskasvanuna rakendatavateks oskusteks. Foto: Erakogu

Eestis, nii nagu veel 31. OECD riigis, on käimas täiskasvanute oskuste uuring PIAAC, mis on nii vastajate kui küsitlejate jaoks väga mahuka uuringuga ning annab lõpuks riigile olulist tagasisidet tööealise elanikkonna oskuste kohta.

Uuring annab aimu valdkondade kohta, millega võib rahul olla, ja nende kohta, kus Eesti täiskasvanud või ka alles haridust omandavad inimesed vajaksid tuge ja täiendust.

Juhuvaliku alusel septembris alanud uuringu valimisse sattunud inimestele on saadetud koju PIAAC infovoldik palvega võtta ühendust statistikaameti küsitlejaga sobiva aja kokkuleppimiseks. Aeg ongi uuringu läbiviimisel kõige kriitilisem, sest selliste igapäevaoskuste nagu lugemisoskuse ja matemaatilise kirjaoskuse info otsimise, arvuti ja infotehnoloogia kasutamise, samuti hariduse ja töökogemuse kaardistamiseks kulub keskmiselt 2,5 tundi.

«Novembri lõpu seisuga on oma valmisoleku ja aja loovutanud juba 2500 inimest, kuid pikk tee on veel minna,» tõi välja statistikaameti PIAAC-i projekti juht Maria Ratassepp. «Seepärast kutsume üles tööandjaid võimalusel vastu tulema inimestele, kes teie ettevõttest või asutusest on valimisse sattunud, et võimaldada neil mahukas uuringus osaleda ka tööajast.»

Triin Savisto haridus- ja teadusministeeriumist lisas, et esmakordselt kogutakse seekordses uuringus töökohal kasutatavate oskuste kõrval infot ka töökeskkonna kvaliteedi kohta. «Vastused annavad hea ülevaate inimeste tajutud hariduse ja töö vastavuse ning erinevate tööd iseloomustavate näitajate, nagu koostöö, töö intensiivsus, tajutud mõju töökohal, klientidega suhtlemine, sotsiaalne toetus töökohal jms kohta,» märkis Savisto.

Käimasolev küsitlusperiood lõppeb aprillis. Selle ajaga tuleb koguda tagasisidet vähemalt 7500 vastaja käest, et andmed sobituks võrdlusesse teiste riikidega ja annaksid tõese pildi meie haridusmaastikust ja inimeste oskustest.

Sarnane uuring viidi Eestis läbi ka 10 aastat tagasi. Selle tulemusena selgus, et kuigi põhihariduse kvaliteet on Eestis aegade üleselt olnud ühtlaselt hea, on kesk- ja kõrgharidusega vanemasse ikka jõudnute oskused teiste riikidega võrreldes keskmiselt madalamad. Eesti täiskasvanud elanikkonna funktsionaalse lugemisoskuse ja matemaatilise kirjaoskuse tase oli oluliselt üle OECD riikide keskmise, kuid üllatusena selgus, et kõrge kuvandiga digiriigi elanikkonna probleemilahendusoskused tehnoloogiarikkas keskkonnas jäid kesiseks.

Kümne aasta tagusest uuringust välja tulnud kitsaskohtade lahendamiseks on Eestis lisaks muudele poliitikamuudatustele käivitumas õpetajate akadeemia ja inseneride akadeemia.

PIAAC uuring asetab suured omavahel seotud valdkonnad – hariduse, oskused ja nende kasutamise korraks peegli ette, mis on riigi seisukohalt ülioluline, võimaldades hinnata riiklike strateegiate ja poliitikate tõhusust ning kavandada uusi.

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring, mille eesmärgiks on mõõta täiskasvanute funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ja probleemilahendusoskust tehnoloogiarikkas keskkonnas ning lisaks neile ka lugemise ja arvutamise baasoskusi. Uuringus osaleb 31 peamiselt OECD riiki ning tulemused avalikustatakse 2024. aasta lõpus. PIAAC uuringu läbiviimist Eestis korraldab haridus- ja teadusministeerium ning küsitlust viib läbi statistikaamet. Uuringu läbiviimist toetavad Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfond.

Märksõnad
Tagasi üles