Peaaegu kõik, mis meid ümbritseb või mida igapäevaselt kasutame, on loodud arvuteid ja tehnoloogiat kasutades. Olgu selleks teede projekteerimine ja poes pangakaardiga maksmine või kosmeetika ja ehitusmaterjalide tootmine. Tehnoloogia on oluline osa meie igapäevaelust ja Eestis on puudu tuhandeid spetsialiste, kes on pädevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas. IT-d on võimalik õppida kõrghariduses, aga väga head võimalused on ka kutsehariduses.

Haridus- ja teadusministeeriumi initsiatiivil on alustatud IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogrammi, mille eesmärk on tõsta IT-kutsehariduse kvaliteeti, uuendada õppekavasid ja –metoodikat. Programmi tegevusi koordineerib Haridus- ja Noorteamet (Harno) ning partneriteks on Tallinna Polütehnikum, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ja Tartu Kutsehariduskeskus. Lisaks on kaasatud kohalikud ettevõtjad, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) ning ülikoolid.

IT Akadeemia programmijuht Signe Ambre tutvustab, et uuendatud on tarkvaraarendaja ja IT-süsteemide spetsialisti õppekavad, kuhu oodatakse õppima nutikaid põhikoolilõpetajaid. Täismahus õpingud läbinud õppurid saavad nelja aastaga kutse ja gümnaasiumilõpu tunnistuse – see on võimalik tänu nelja-aastasele õppeajale.

FOTO: IT Akadeemia

ITL-i tegevjuhi Jüri Jõema sõnul on uued trendid töömaailmas – digitaliseerimisele lisaks ka rohepööre, kasvav kaugtöö osakaal, globaalsete tarneahelate muutumine – tekitanud suure muutuse selles, mida töötajad peavad oskama. „Kõigis valdkondades suureneb kõrgemate ja keerukamate oskustega targema tööjõu vajadus. Kõrgtehnoloogiliseks tootmiseks ja uute nutikate lahenduste tekkeks on vaja uute oskustega inimesi, kes muutusi ellu viia suudavad. Iga võimalus selliste töötajate leidmiseks tuleb ära kasutada. Pikem kutseõppe programm on oluline samm uute teadmistega spetsialistide saamiseks.“

Signe Ambre toob välja, et põhikooli järgselt kutseõppes IT-le spetsialiseerumine annab võimaluse juba varakult programmeerimist või IT-süsteemide arendamist õppida. Nii ei pea läbima kogu gümnaasiumiprogramm ainetega, mis pole võib-olla nii huvipakkuvad. „Õppimise ajal saab erialaainetega süvitsi minna ning samas piisavalt palju pühenduda eesti keele, matemaatika ja inglise keele õppimisele, mis on vajalikud gümnaasiumitaseme riigieksamite tegemiseks,“ täiendab ta.

FOTO: IT Akadeemia

Viimane on väga oluline kõrgkooli sissesaamisel. Signe Ambre ütleb, et programmi üheks eesmärgiks on lõpetajate toetamine edasi õppimiseks: „Lõpetaja võib kõrghariduses õppida mõnel teisel erialal, aga omandatud IT-haridus annab head baasi, mida siduda valitud erialaga. Kahe valdkonna haridus on tulevikus kindlasti suur eelis“.

Loomulikult annab nelja-aastane haridus võimaluse suunduda otse erialasele tööle. Tarkvaraarendaja ning IT-süsteemide spetsialisti õppekava läbinu saab 4. taseme kutsetunnistuse, et töötada nooremtarkvara arendaja või IT-süsteemide nooremspetsialisti kvalifikatsiooni nõudval töökohal.

Pilootprogrammiga soovitakse muuta ka õpetamismetoodikaid. Kasutatakse näiteks reaalelulist probleemi- ja projektipõhist õpet ning arendatakse meeskonnatöö oskusi. Samuti suurendatakse rühmatööde osakaalu, et noor õpiks eesmärke seadma, vastutust võtma ning areneksid meeskonnatöö oskused, mis on IT-ettevõtetes töötamisel olulised.

Nelja-aastase õppe viimane aasta koosneb suuremas mahus praktikast. „Õppe käigus tehakse tihedat koostööd tööandjatega, kes panustavad ka õppekava pidevasse arendusse ja praktika võimaluste pakkumisse, et õpe vastaks tööturu vajadustele. Uus õppevõimalus annab väga heal tasemel praktilise hariduse. Tänu erialaspetsialistidele saavad õppijad kogeda eri arenduskeskkondi ning ülevaate tööturul toimuvast,” lisab Ambre.

FOTO: IT Akadeemia

Õpilaste vastuvõtt on alanud, lähem info on koolide veebides:

Tartu KHK

Ida-Virumaa KHK

Tallinna Polütehnikum

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ning kõrghariduse kvaliteedi ja konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ning valdkonna teaduse arendamiseks. Programmi koordineerib Harno.

IT Akadeemia kutsehariduse fookusõppekavad

* Võrreldes gümnaasiumiga õpitakse oluliselt rohkem IT-aineid: programmeerimist, veebi-, mobiili- ja pilverakenduste loomist, saadakse teadmised tarkvara arendusmeetoditest, andmebaasisüsteemidest jne. Selle võrra vähem on õppekavas teisi gümnaasiumiastme õppeaineid.

* Õppevõimalus annab väga heal tasemel praktilise hariduse, aga toetab ka edasiõppimisvõimalusi kõrghariduses, et karjääriredelil edasi liikuda, nt saada IT projektijuhiks või analüütikuks.

* Et oleks võimalik sooritada edukalt kõrgkooli astumiseks vajalikke riigieksameid, õpitakse gümnaasiumiga võrdväärses mahus matemaatikat, eesti ja inglise keelt.

* Esimesel aastal saavad õppijad üldised alusteadmised nii tarkvarast, riistvarast ja IT-süsteemidest kui ka suures mahus erialaselt vajalikke üldhariduse aineid.

* Õpe kestab kokku 4 aastat, viimane aasta koosneb suuremas mahus praktikast. Õppe lõpetaja saab 4. taseme kutsetunnistuse, millega on võimalik asuda tööle nooremtarkvara arendaja või IT-süsteemide nooremspetsialisti kvalifikatsiooni nõudvale töökohale.

* Uuendatud tarkvaraarendaja ning IT spetsialisti õppekavadel on võimalik õppida kolmes koolis: Tartu Kutsehariduskeskuses, Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses ja Tallinna Polütehnikumis.

* Õppe käigus tehakse tihedat koostööd tööandjatega ja kaasatakse ülikoole. Samuti panustavad partnerid õppekava pidevasse arendusse ja praktika võimaluste pakkumisse, et õpe vastaks tööturu vajadustele.