E, 11.12.2023

Koostöine õpetamine, koosõpetamine ehk pesaõpe Tallinna Teeninduskoolis

Copy
Foto: Tallinna Teeninduskool

Muutuvad ajad, muutuvad inimesed ja järelikult peab muutuma ka õpetamine ning õppimine. Kutsekoolilt ootavad tööandjad heade erialaoskustega lõpetajaid, aga sellele lisaks on ootus, et kool aitaks kaasa iga inimese üldpädevuste arendamisse: meeskonnatöö, suhtlusoskus, enesejuhtimine ja keeleoskus – ja seda mitte niivõrd teoreetiliste teadmiste, vaid rakendamise tasandil. Kuidas saaks kool seda tagada?

Mis on koosõpetamine ehk pesaõppe ja miks me sellesse usume?

Rahvusvaheliselt tunnustatud haridusuuendajad toovad välja, et koostöine õpetamine aitab kaasa nii õpilaste akadeemiliste õpitulemuste kui ka sotsiaalsete oskuste paranemisele. Koostöise õpetamise mõiste ei ole staatiline, vaid hõlmab erineva sügavusastmega tegevusi. Koosõpetamise eesmärgiks on kaasava klassiruumi tekitamine, kus kõik õpilased klassis oleks kaasatud õppimisse ja seeläbi arvestataks iga õpilase vajadusi.

Tõelise koosõpetamise toimumiseks kavandavad ja viivad õppetööd läbi mitu õpetajat koos, seejuures panustavad kõik õpetajad sellesse töösse võrdselt üksteist toetades ja täiendades. Koosõpetamise puhul osaleb õpetamises kaks või rohkem õpetajat, see loob õppijate jaoks õppekeskkonna, kus õpetajate teadmised, oskused ja ekspertsus mitmekesistab õppijate tõhusat õppimist. Õpetajad muutuvad klassi ees teadmiste jagajast juhendajaks ning õpilased ei ole enam passiivsed teadmiste vastuvõtjad, vaid aktiivsed teadmiste loojad. Iseseisva õppija ja mõtleja kujunemiseks loovad õpetajad õppimist soodustava õpikeskkonna, milles on õppijate jaoks olulised järgmised tegurid: piisav aeg õppimiseks, toetav õhkkond, ideede ja arvamuste paljususe tunnustamine, aktiivne osalemine, riskijulgus, vastastikune austus ja iseseisvuse väärtustamine. Oluline on seejuures lähtuda õppijate varasematest teadmistest ja hoiakutest ning aidata mõista õpitava tähenduslikkust.

Foto: Tallinna Teeninduskool

Teko alustas koostöist õppimist ja õpetamist ehk pesaõpet 2019/20 õppeaastal I kursuse kokarühmadega. Aasta hiljem kaasati kokarühmade I ja II kursus ning majutusvaldkonna III kursus. Esimesel aastal koguti muutuse kohta tagasisidet õppijatelt ja õpetajatelt, tehti regulaarseid pesaõppega seotud õpetajate koosolekuid, loodi eneserefleksiooni küsimustikud nii õpetajatele kui ka õppijatele, viidi läbi kogemuskoolitusi ning koostati ja katsetati tõhusa õppimise tunnivaatluslehti.

Pesaõppe puhul on ühes moodulis koos õppimas paralleelrühmad (~40-50 õpilast koos) ja nendega töötavad ühes teemas 3-4 õpetajat. Õpetajad planeerivad ühiselt mooduli teemad, hindamise ning kokkuvõtva moodulihindamise.

Foto: Tallinna Teeninduskool

Pesapäev algab sissejuhatusega, kus on korraga kõik õpilased ja vastava teema õpetajad. Sissejuhatuse eesmärk on päev sisse juhatada ja aga meenutada, mis on siiani tehtud. Sissejuhatus on ka üks võimalus aidata kaasa päeva mõtestamiseks ja eesmärgistamiseks. Pärast seda liiguvad õpilased „pesadesse“ – iga õpetaja veab oma pesa, kus õpetaja käsitleb vastavat teemat. Õpetamismeetodite valik pesades aitab kaasa sellele, et õppimine oleks tõhus ning õppimise käigus saaksid õppijad lisaks erialastele teadmistele arendada ka suhtlemisoskust ja koostööd nii kaaslastega kui õpetajatega.

Kõik õpilased käivad pesapäeva jooksul läbi kõik pesad, mis tähendab õpetaja vaates seda, et tema teeb oma pesas 3 korda sama ülesannet. Pesapäeva lõpus on päeva kokkuvõte, kus jälle koos kõik selle pesapäeva õpilased ja õpetajad.

Foto: Tallinna Teeninduskool

Õpilaste tagasiside pesaõppele on olnud äärmiselt positiivne

Õppijate tagasiside pesaõppele on valdavalt väga positiivne. Nad tõid välja, et selline viis õppida on huvitav, mitmekesine ja annab võimaluse erineval moel õppida. Õpilased, kelle koostööoskused ja suhtlemisoskused on nõrgad, leidsid küll, et neil on sellise õppimisviisiga raske kohaneda, kuid mõistsid, et see on nende arengukoht, mitte metoodiline viga. Lisaks on koostöise õpetamise ja mentorluse kaudu muutunud õpetajate hoiakud koosõpetamise suhtes positiivsemaks – neist on saanud eestvedajad.

Edaspidi laiendab Teko koostöist õpetamist ja õppimist kooli kõikidel õppekavadel ning uut õpikäsitust hakkab kajastama ka loodav kooli arengukava 2022-2025.

https://www.teeninduskool.ee

Tallinna Teeninduskoolis saab õppida põhi– ja keskhariduse baasil kutse- ja kutsekeskharidusõppes 2.-5. taseme õppekavadel. Sisseastumisavaldust saab esitada www.sais.ee kaudu või koolis koha peal alates 21.06.2021 kell 10-14.

Copy
Tagasi üles